Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor klanten van UWiX.

 

1. Terminologie

 1. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van UWiX wordt gesloten.
 2. Producten en diensten van UWiX: de door UWiX te exploiteren producten en diensten waarbij door klant beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie van websites, de registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk en per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van UWiX.

 

2. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen UWiX en haar klanten, en op alle aanbiedingen die UWiX doet.

 

3. Toepasselijkheid

 1. Algemene voorwaarden van de klant, Internet Service Provider c.q. derden zijn voor UWiX niet bindend en niet van toepassing.

 

4. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege UWiX gemaakt zijn vrijblijvend, behalve indien door UWiX schriftelijk of per elektronische mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door UWiX heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders vermeld.

 

5. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door de klant, ontvangen en geaccepteerd door UWiX.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk of per elektronische mail geschieden.

 

6. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 2. UWiX kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens UWiX niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 3. UWiX heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft UWiX het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  - De klant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  - De klant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  - De klant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  - De klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
  - De klant niet voldoet aan de overeengekomen betalingen die vermeld zijn in de schriftelijke overeenkomst.

 

7. Levering en leveringstijd

 1. Producten worden afgeleverd in de overeenkomst afgesproken levertijd ná ontvangst van benodigd materiaal dat door de klant geleverd moet worden.
 2. (Virtuele) servers worden bij derden betrokken, UWiX is niet aansprakelijk voor te late levering door deze derden, en voor deze diensten gelden de algemene voorwaarden van het uitvoerende bedrijf.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van UWiX zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

 

8. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. UWiX is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

9. Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. UWiX heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de klant bekend gemaakt. De klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling heeft betrekking op het door UWiX geleverde product en dienst, en gaat in op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van UWiX. Indien afgesproken, kan een voorschot gevraagd worden door UWiX.
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De klant is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden deels voor levering, en deels na levering in rekening gebracht (afhankelijk van afspraak), en dienen te worden voldaan. Bij uitblijven van betaling behoudt UWiX het recht de werkzaamheden (tijdelijk) stil te leggen.
 4. Indien de klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de klant de bezwaren binnen twee weken na de datum aan UWiX kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal UWiX een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 6. De klant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de klant niet kan worden geïncasseerd of niet aan UWiX is voldaan.
 7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de klant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt UWiX een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van incassering.
 8. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient UWiX het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van de klant onverwijld aan de klant te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de klant toegestaan de op de site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware / opensource), te downloaden en te gebruiken.
 2. De klant dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. shareware / Common Creative License ) te respecteren en vrijwaart UWiX van enige aanspraak.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle het door UWiX vervaardigde materiaal valt onder de auteursrechten wet. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij UWiX of haar licentiegever(s). De klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
 2. Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk aders is overeengekomen.

 

13. Rechten van derden

 1. De klant garandeert UWiX dat de opdracht die de klant aan UWiX verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

 

14. Aansprakelijkheid

 1. UWiX is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar UWiX weinig of geen invloed op kan uitoefenen. UWiX kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met UWiX of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met UWiX.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is UWiX slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van UWiX voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De klant vrijwaart UWiX voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van UWiX.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. UWiX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. UWiX is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. UWiX is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de klant aangeleverd promotiemateriaal.
 6. De klant is aansprakelijk voor alle schade die UWiX mocht lijden ten gevolge van een aan de klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 7. Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant direct schriftelijk mede te delen aan UWiX. Als de klant dit niet doet, is de klant aansprakelijk voor eventuele schade die UWiX als gevolg daarvan lijdt.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

16. Buitengebruikstelling

 1. UWiX heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens UWiX niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. UWiX zal de klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van UWiX kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de klant binnen het door UWiX gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.

 

17. Reclameren

 1. De klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreken waarvan elke aanspraak jegens UWiX vervalt.
 2. Reclameren ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van UWiX.
 3. Indien reclameren gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclameren schort de verplichtingen van de klant niet op.

 

18. Recht om diensten te weigeren

 1. UWiX heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

 

19. Vrijwaring

 1. Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart de klant UWiX van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
 2. De klant vrijwaart UWiX van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

 

20. Wijziging van de voorwaarden

 1. UWiX behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van UWiX is daarvoor afdoende.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

21. Ontbindende voorwaarden

 1. UWiX is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
  - het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
  - de klant surseance van betaling aanvraagt;
  - aan de klant surseance van betaling is verleend;
  - de klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  - UWiX gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan haar verplichtingen te voldoen;
  - de klant handelt in strijd met één of meer van deze Algemene Voorwaarden.

22. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen UWiX en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

23. Disclaimer

 1. UWiX is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. UWiX geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door UWiX en haar personeel.